An intercontinental hybrid simulation experiment for the purposes of seismic assessment of a three-span R/C bridge

By Anastasios Sextos1, Stathis Bousias2, Olympia Taskari1, Oh-Sung Kwon3, Amr Elnashai4, Luigi Di Sarno5, Nikolaos Evangeliou2, Xenofontas Palios2

1. Aristotle University of Thessaloniki 2. University of Patras 3. University of Toronto 4. Penn State University 5. University of Sannio

Download (PDF)

Licensed according to this deed.