Cyclic behavior of steel shear links used in replaceable coupling beams

By Xiaodong JI1, Qifeng Ma1, Taichiro Okazaki2, Yandong Wang1

1. Tsinghua University 2. Hokkaido University

Download (PDF)

Licensed according to this deed.